1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden Tibu - Gevestigd te Breda en ingeschreven in het Handelsregister te Breda onder nummer 20151875 - die gelden voor de Dienstverlening van Tibu.

2. Begrippen

2.1 Website: De inhoud van de websites www.tibu.nl, www.tibu.be en www.tiboe.nl

2.2 Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Tibu Online Organizer dienstverlening inclusief de hieraan verwante dienstverlening via de Website en externe software.

2.3 Gebruiker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van een dienst of product van Tibu.

2.4 Materiaal: Tekst, afbeeldingen en/of bestanden welke door de Gebruiker beschikbaar gesteld binnen de Dienst of een ieder aan de Dienst gerelateerd elektronisch of niet elektronisch document of bestand.

3. Dienstverlening Tibu

3.1 Tibu reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst niet inhoudelijk. Tibu heeft hierdoor geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Tibu is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Tibu beschikbaar stellen. Tibu geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

4. Gebruik dienst

4.1 Gebruiker staat er jegens Tibu voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Dienst en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat Gebruiker er jegens Tibu voor in dat Gebruiker te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst.

4.2 Tibu kent Gebruiker een account toe. Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 Gebruiker staat er jegens Tibu voor in dat de informatie die Gebruiker aan Tibu verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. Gebruiker stemt ermee in dat Tibu deze gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van de account van de Gebruiker.

4.3 Gebruiker mag in geen enkel geval accounts aanmaken op naam van een andere persoon. Ook niet als die andere persoon gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn/haar account voor anderen en geeft anderen geen toegang tot Tibu met behulp van zijn/haar account. Gebruiker is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen zijn/haar account gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat Gebruiker ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

4.5 De Gebruiker dient zich te onthouden van het uploaden, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden via de Dienst van Materiaal dat informaticavirussen of andere codes, bestanden of informaticaprogramma's bevat die bedoeld zijn om de werking van een softwarepakket, een apparaat of een telecomuitrusting te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

4.6 Tibu behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst voor de Gebruiker te blokkeren, indien de Dienst, direct dan wel indirect via hyperlinks of vanuit de Dienst verzonden Materiaal, toegang verschaft tot informatie die in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en de maatschappelijke betamelijkheid, dan wel dat Gebruiker direct commerciële activiteiten ontwikkelt via de Dienst. Tibu is omtrent deze beslissing geen uitleg verschuldigd aan Gebruiker.

4.7 De Gebruiker dient zich te onthouden van het interfereren met de Dienst, of met op de Dienst aangesloten servers of netwerken of het onderbreken van deze, het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van op de Diensten aangesloten netwerken.

4.8 Enige of alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de aanvaarding van de voorwaarden zijn niet overdraagbaar aan een derde. Enigerlei wijze van verhuur of beschikbaarstelling aan een derde van enige of alle deze rechten en verplichtingen is hierbij uitgesloten.

5. Privacy

5.1 Door het Gebruik van de Website en de Dienst is de gebruiker gebonden aan de Privacy Policy.

6. Betaalde diensten en producten

6.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Tibu worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.

6.2 Tibu biedt gebruiker de mogelijkheid om Tibu Credits te kopen, waarmee gebruiker bepaalde diensten en/of producten kan betalen. Tibu Credits zijn geldig gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop van de Tibu Credits. Na verloop van een periode van 12 maanden komen eventueel niet-gebruikt Tibu Credits te vervallen, zonder dat de gebruiker enig recht op compensatie heeft. Tibu Credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld, en zijn niet overdraagbaar

6.3 Gebruiker betaalt voor de via de Website bestelde Producten en/of Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat gebruiker een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.

6.4 De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.

6.5 Gebruiker kan Tibu niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als gebruiker redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Eigendomsrechten

7.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de inhoud van de Dienst bij Tibu en haar licentiegevers.

7.2 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tibu informatie op elektronische wijze of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

7.3 Indien eenieder van mening is dat een gebruiker van Tibu inbreuk pleegt op haar/zijn rechten dient hij/zij hiervan ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar Info@tibu.nl

8. Aansprakelijkheid

8.1 Tibu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Tibu dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

8.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Tibu rust, is deze aansprakelijkheid jegens gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door gebruiker aan Tibu betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Tibu is voortgevloeid.

8.3 Tibu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Tibu verricht.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tibu meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tibu vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Tibu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Tibu is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

8.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Tibu voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Tibu (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Tibu uit te sluiten.

9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

9.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Tibu ten dienste staan, is Tibu te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een gebruikers account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan gebruiker te verlenen. Tibu zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

9.2 Indien gebruik van een betaalde dienst van Tibu wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft gebruiker geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Tibu.

9.3 Tibu kan niet garanderen dat de dienst van Tibu te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is

10. Overige bepalingen

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

10.2 Op iedere overeenkomst met als onderwerp de Dienst, de Dienst zelf en de onderhavige voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. De partijen onderwerpen zich aan de uitsluitende rechtsmacht van de Nederlandse rechter, met dien verstande dat Tibu te allen tijde gerechtigd is een geschil voor te leggen aan iedere andere rechter die krachtens toepasselijk recht bevoegd is.

10.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de gebruiker worden door Tibu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

10.4 Het feit dat Tibu zich niet beroept op de niet-naleving door de Gebruiker van enige van zijn verplichtingen, zal niet kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking om zich daar nadien op te beroepen.

10.5 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen over de eerstbedoelde bepaling(en) overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

10.6 Tibu behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn per direct van toepassing

Laatst bijgewerkt op 23 Juli 2009


© 2009 Tibu - Alle rechten voorbehouden

Online Organizer Rondleiding Gebruiksvoorwaarden Privacy Contact